حجاب اجباری نیست.

تابوی حجاب حجاب و پوشش اجباری  برای بانوان ایرانی یکی از چالشهای پس از انقلاب است. در حالیکه آیات قرآن تنها بصورت سفارش به زنان پیامبر و همچنین پیشنهاد نرم به زنان مؤمن استفاده از مقتعه را درخواست نموده است ولی لحن قرآن بصورت اجبار نیست و بی حجابی بعنوان یک حکم لازم الاجرا  اعلام … More حجاب اجباری نیست.