همه چیزمان به هم می آید

فرصت طلبی و بی وجدانی گروهی دو خصلت نادرست در  میان ایرانیان ، امروز براحتی دیده می شود ؛ فرصت طلبی و بی وجدانی. این دو خصلت نادرست  از گذشته بوده است. ملتی که شوربختانه  با وعده آب و نان فریب می خورد ، ملتی که فریب مجانی شدن آب و برق و مسکن را … More همه چیزمان به هم می آید