منابع بر باد رفته ٣٦ سال گذشته ايران

کمک معنایی از رژیم اسلامی! نگارنده بدنبال توضیح سره و روانی از منافع ملّی برای خوانندگان بود و مصادیق پرشماری را یافت و نکته بسیار جالب و تأسّف بار این است که برای یافتن منافع ملّی ملت ایران کافی است هر آنچه این حکومت جمهوری اسلامی زیر پا گذاشته است را بررسی نماییم. تاریخ ۳۶ … More منابع بر باد رفته ٣٦ سال گذشته ايران

رژیم پلید و خونخوار حاکم بر ایران که ملتی را بیش از سه دهه است به گروگان گرفته و کشوری بزرگ و تاریخی را به ویرانی کشانده است، تاکنون از هیچ خون ریزی و آدم کشی و به ویژه زن ستیزی کوتاهی نکرده است. در مغز چند ده هزار آخوند مفتخور و وبال گردن اجتماع … More