خرافات دين يهود و اسلام در غزه و عراق

پیش گفتار: در جهان تا کنون جنگ های بزرگی میان کشورها و گروههای گوناگون رخ داده که بیشتر به دلیل جاه طلبی و زیادت خواهی بوده است. در کنار آنها نیز جنگ های دینی و مذهبی و یا به بهانه و برای گسترش باور دینی ویژه ای انجام شده و چه بسیار ملت ها و … More خرافات دين يهود و اسلام در غزه و عراق

جايگاه ايران باستان

نوشته باران بهاری نام و تاریخ ایران مورد حمله خودمان! دوستی بما می گفت که “ایران پیش از اسلام هنر و دانشی نداشته است” این گفتار پاسخی به ایشان و امثال ایشان است.تاریخ ایران پیش از اسلام امروزه از طرف دو گروه خودی به سختی مورد چالش است. گروه اول پان ترک هستند که به … More جايگاه ايران باستان