می خواهم به زندگی عادی برگردم

دو روز پیش از برگزاری دادگاهم به نزدیک ترین دوستم می گفتم بعد از بیست و پنجم ،حکم دادگاه هرچه باشد می خواهم به زندگی عادی برگردم و دوباره خودم باشم . دوباره فعالیت هایم را از سر بگیرم و با شعر و هنر و زندگی آشتی کنم. یک ماه از برگزاری دادگاهم می گذرد … More می خواهم به زندگی عادی برگردم

اگر احمدی نژاد کاری کند که برای نظام خطر داشته باشد دستور می دهم به بازداشتگاه بیندازندش! می گویم دو روزه بازداشتش کنند!

شنیده شده است که در هفته گذشته  رهبری جمهوری اسلامی دو بار و در دو دیدار متفاوت سخن از بازداشت احمدی نژاد زده است. طبق همین شنیده ذکر این موضع یک بار موقعی بوده است که یکی از افراد جریان راست (موسوم به اصول گراها) نزد وی رفته و با اشاره به برخی رفتارهای احمدی … More اگر احمدی نژاد کاری کند که برای نظام خطر داشته باشد دستور می دهم به بازداشتگاه بیندازندش! می گویم دو روزه بازداشتش کنند!