دکتر مهدی خزعلی ساعتی پیش بازداشت وبه مکانی نامعلوم منتقل شد شواهد حاکی از ضرب و شتم ایشان توسط نیروهای لباس شخصی در هنگام دستگیری میباشد.

Advertisements