سفارتخانه های بی سفیر در تهران

سفارتخانه های انگلستان ،هلند ،و سنگال از جمله سفارتخانه هایی هستند که در حال حاضر بدون سفیر می باشند .بعد از هلند و بریتانیا که سفرای آنها در اعتراض به نقض مکرر حقوق بشر در ایران تهران را به مقصد کشورشان ترک کردند ،سنگال نیز هفته گذشته در اعتراض به آنچه کمک حکومت ایران به … More سفارتخانه های بی سفیر در تهران

وقتی ساختمان مراکز دولتی تبدیل به بازداشتگاه موقت می شود

با وجود تهدیدات گسترده رژیم سرکوب در آستانه ۱ اسفند ،آنچه که دگر بار باعث وحشت اقتدار گرایان شد حضور گسترده آزادی خواهان جنبش سبز این بار نه فقط در تهران بلکه در جای جای ایران ،از تبریز تا سیستان و از کرمان تا کردستان بود .که نشان داد نه تنها نشانه ای از عقبگرد … More وقتی ساختمان مراکز دولتی تبدیل به بازداشتگاه موقت می شود

مخاطبان همیشگی نمایش دروغ پردازی رژیم ولایت فقیه

آنچه از شواهد و قرائن پیداست ،این است که رژیم و گردانندگان اصلی حکومت هنوز از شوک وارد شده در ۲۵ بهمن با حضور سبز مردم ،خارج نشده اند .گرچه آنها در اجرای سناریو دروغ شهید شدن محمد و صانع (دو شهید سبز ۲۵ بهمن ) توسط منافقین دچار گاف بزرگی شدند ،ولی این مساله … More مخاطبان همیشگی نمایش دروغ پردازی رژیم ولایت فقیه

…بازی ادامه داردولی سید علی و اوبا شش این راند را هم میبازند

سران مستبد حکومت ولایت فقیه را هیچ زمان اینقدر مستاصل و پریشان ندیده بودم .به راستی خودشان هم مانده اند چه بگویند ،باز هم چه عذری بدتر از این گناه بیاورند ؟با نگاهی گذرا به واکنشها و بیانیه ها عوامل رژیم ،نیک درمیابیم حرکت جنبش سبز در ۲۵ بهمن چقدراثر گذار و به موقع بوده … More …بازی ادامه داردولی سید علی و اوبا شش این راند را هم میبازند